Puffers


Bend Puffer

     Diameter 70 mm Height 85 mm
     Diameter 85 mm Height 70 mm
     Diameter 100 mm Height 85 mm
     Diameter 80 mm Height 90 mm
     Diameter 150 mm Height 120 mm 


Lino’s Bend and Straight
     Diameter 50 mm Height 55 mm Length 360 mm